VideoShot.exe停止工作的解决办法

 正专心查找资料,突然接连冒出两个“VideoShot.exe停止工作”的错误提示,上网搜索了下,这个是迅雷的一个插件,有人说是视频下载完成后就会出这个错。这才想起来刚才应GF之请,在下载几集电视剧以备五一旅途消磨时间用,查看了下下载进度,正好有两集下载完成了。
 既然是视频下载完成后出这个错误提示,这插件应该是个视频预览插件。再看下迅雷,发现迅雷在下载完成后自动切换到下载完成列表,右边有个视频信息一栏,貌似就是预览视频的,但是由于出错了,没信息。那我去禁用或者删除这个插件好了,反正我又不想用迅雷这个预览功能。打开迅雷7,找了设置中心等各个角落也没找到插件管理的地方。
 该死的迅雷,好吧,我自己去你老巢把这个插件给揪出来。在迅雷安装目录搜索了下VideoShot.exe,果真在addinsVideoAddin目录中找到了它。直接删除的话,应该会有什么问题的,那我搜索下配置文件,看看能不能找到相关的信息,搜索包含字符串“VideoShot.exe”的文件,只找到一个unins000.dat,不应该是它,再搜索目录名:VideoAddin,这下找到了好几个文件。其中两个文件比较可疑,一个是Thunderaddins目录下的addins_cache.xml,一个是skindefault目录下的skin.xml。
 用记事本等文本编辑器打开addins_cache.xml,搜索字符串“VideoAddin”,找到了“<addin name='VideoAddin' />”,删除掉,保存文件。
 再打开skin.xml,同样搜索字符串“VideoAddin”,先是找到一行这样的字符串:
 <texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.bgpanel.bg" />
为了方便调试与恢复,我不删除,先注释掉,改为:
 <!–<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.bgpanel.bg" />–>
 继续搜索字符串“VideoAddin”,找到几行这样的字符串:
[quote]
视频信息面板
<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.snap.bottompanel" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.line" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.bottompanel" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapbtn.play.normal" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapbtn.play.down" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapbtn.play.hover" />
<texture id="VideoAddin::texture.taskvideoinfo.reftabsbkg" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.normal" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.down" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.hover" />
<bitmap id="VideoAddin::bitmap.taskvideoinfo.ExtendTabs.Splitter" />
<texture id="VideoAddin::VideoInfo.NineInOne.bkg" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.disable" />
<texture id="VideoAddin::texture.bkg.addBtn" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoInfo.AddNormal" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoInfo.AddHover" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoInfo.AddDown" />
<texture id="VideoAddin.TaskList.DapBtn.FluencyNormal" />
<texture id="VideoAddin.TaskList.DapBtn.FluencyHover" />
<texture id="VideoAddin.TaskList.DapBtn.FluencyDown" />
[/quote]
 一看就知道是视频信息那栏一配置信息了,也给注释掉,改成:[quote]<!–视频信息面板
<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.snap.bottompanel" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.line" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoaddin.bottompanel" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapbtn.play.normal" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapbtn.play.down" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapbtn.play.hover" />
<texture id="VideoAddin::texture.taskvideoinfo.reftabsbkg" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.normal" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.down" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.hover" />
<bitmap id="VideoAddin::bitmap.taskvideoinfo.ExtendTabs.Splitter" />
<texture id="VideoAddin::VideoInfo.NineInOne.bkg" />
<texture id="VideoAddin::texture.viewsnapRightbtn.play.disable" />
<texture id="VideoAddin::texture.bkg.addBtn" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoInfo.AddNormal" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoInfo.AddHover" />
<texture id="VideoAddin::texture.videoInfo.AddDown" />
<texture id="VideoAddin.TaskList.DapBtn.FluencyNormal" />
<texture id="VideoAddin.TaskList.DapBtn.FluencyHover" />
<texture id="VideoAddin.TaskList.DapBtn.FluencyDown" />–>
[/quote]
 保存文件,退出并重新打开迅雷,再去下载一个视频,下载完成后再也没有错误提示了。

《VideoShot.exe停止工作的解决办法》有1个想法

 1. 直接删除也可以,我最近试了
  [reply=Lee,2013-12-08 07:44 AM]是的,直接删除也是可以的。注释掉和删除掉都是使其不起作用。我注释掉是想哪天想再修复就方便了。[/reply]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注